Nowelizacja ustawy OZE usprawni realizację projektów fotowoltaicznych

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowela dotyczy gminnych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wprowadza ona przepis, który zakłada, iż prosument, który do 31 marca 2022 roku zawrze umowę na montaż, zakup lub dofinansowanie mikroinstalacji OZE z samorządem realizującym projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego lub do daty granicznej grudnia końca 2023 roku będzie rozliczana na tzw. systemie opustowym.

Wymogiem formalnym do uzyskania tego typu rozliczenia będzie złożenie oświadczenia sprzedawcy w formie pisemnej o zawarciu umowy na zakup, montaż lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem realizującym wyżej wymieniony program.

W komunikacje Kancelarii Prezydenta RP możemy przeczytać, iż ustawa ma za zadanie umożliwić zakończenie realizacji wcześniej rozpoczętych programów parasolowych oraz grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji PV. Według obliczeń na zmianach ma skorzystać ponad 840 tysięcy prosumentów.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP z wyjątkiem artykułu 2, który wejdzie w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku.

Źródło: Kancelaria radców prawnych MGS LAW

Tekst ustawy czytaj na stronie SEJMU